Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą Deklaracją o ochronie danych, którą zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Rejestracja danych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej stronie (tj. „Kontroler”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje o osobie odpowiedzialnej (zwanej w RODO„ administratorem ”)” niniejszej Polityki prywatności.

Jak nagrywamy twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku dzielenia się z nami swoimi danymi. Może to być na przykład informacja, którą wpisujesz w naszym formularzu kontaktowym.

Inne dane będą zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrowanie podczas Twojej wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas uzyskania dostępu do strony). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do jakich celów używamy Twoich danych?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do twoich informacji?

Masz prawo w dowolnym momencie otrzymać informacje o źródle, odbiorcach i celach swoich zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo złożyć skargę do właściwej instytucji nadzorującej.

Jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Podczas Twojej wizyty na tej stronie internetowej Twoje wzorce przeglądania mogą być analizowane statystycznie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą tego, co nazywamy programami analitycznymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z poniższą deklaracją o ochronie danych.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Auto O'Mattic

Dostawcą jest Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia (dalej: Aut O'Mattic). Spółka macierzysta znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Webhosting obejmuje funkcje, za pomocą których możemy analizować wzorce zachowań osób odwiedzających naszą stronę internetową. Analiza jest przeprowadzana za pomocą Jetpack (wcześniej nazywanego WordPress Stats). W tym celu wykorzystywane są technologie, które umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników powracających na stronę (np. pliki cookie lub odcisk palca urządzenia). Na potrzeby tej analizy rejestrowane są pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.) wraz z pochodzeniem odwiedzających witrynę (kraj, miasto), a także wszelkimi podjętymi działaniami (np. kliknięciami, wyświetleniami, pobraniami). Zarejestrowane informacje o korzystaniu z tej witryny są przechowywane po stronie hosta w Stanach Zjednoczonych. Po przetworzeniu i przed archiwizacją Twój adres IP będzie zawsze anonimizowany.

Korzystamy z Aut O'Mattic na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasza firma ma uzasadniony interes w prezentowaniu strony internetowej, która jest jak najbardziej niezawodna. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do: https://automattic.com/de/privacy/.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z ww. usługi. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony, zbierane będą różne informacje osobiste. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, które dane gromadzimy, a także o celach, dla których wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu gromadzone są informacje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje na temat strony odpowiedzialnej (zwanej "kontrolerem" w RBP)

Kontroler przetwarzania danych na tej stronie to:

Christophera Isaka
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Bebry
Niemcy

Telefon: + 4915781553555
E-mail: christopher.isak@techacute.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku wniesienia uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Twoich danych osobowych (np. Okresy przechowywania danych podatkowe lub handlowe); W tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacje o przesyłaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych niezabezpieczonych z punktu widzenia ochrony danych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony przed sądem. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz również w dowolnym momencie odwołać dowolną zgodę, którą już nam wyraziłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które nastąpiło przed odwołaniem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 GDPR)

W PRZYPADKU ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 ust. 1 lit. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST WSZELKIE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ UPRAWNIEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEJ REKLAM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi do właściwej agencji nadzorującej

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w agencji nadzorującej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle utrzymują swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, w którym zarzucane naruszenie miało miejsce. Prawo do zarejestrowania reklamacji obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako regresy prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich archiwalnych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczeń dotyczących przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W trakcie trwania tego dochodzenia masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich eliminacji.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać ze sobą porównane. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub roszczenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i / lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” Do "https://” a także pojawieniem się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli masz obowiązek udostępnić nam swoje informacje dotyczące płatności (np. Numer konta, jeśli dasz nam upoważnienie do obciążania Twojego konta bankowego) po podpisaniu z nami umowy płatniczej, dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych sposobów płatności (Visa/MasterCard, obciążenie konta bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” Do "https://” a także pojawieniem się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli komunikacja z nami zostanie zaszyfrowana, osoby trzecie nie będą mogły odczytać informacji o płatnościach, które nam udostępniłeś.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym Powiadomieniu o witrynie, aby przesyłać nam materiały promocyjne i informacyjne, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Rejestracja danych na tej stronie internetowej

Pliki Cookies

Nasze strony internetowe i strony używają tego, co branża nazywa „plikami cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich aktywnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być emitowane przez nas (pliki cookie pierwszej strony) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia niektórych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w użytkowników sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeżeli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwolisz na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie, można znaleźć w tej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie komunikuje się z nami. Informacje obejmują:

  • Rodzaj i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony wywołującej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie informacje kontaktowe w nim zawarte będą przechowywane przez nas w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Informacje, które podałeś w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub przestanie istnieć cel, dla którego te informacje są archiwizowane (np. zakończył naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

Zapytaj przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 )(a) RODO), jeżeli zostały pozyskane; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb kontaktowych pozostają u nas do momentu, aż zażądasz od nas usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. Po wypełnieniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24

Użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej witryny i jej stron w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i in. W tym celu niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24. To narzędzie nie ustanawia bezpośredniego połączenia między siecią a użytkownikiem, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie jednego z przycisków. Kliknięcie w ten przycisk stanowi treść w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana przez użytkownika, co wpłynie na wszelkie przyszłe działania.

To narzędzie nie przekazuje automatycznie danych użytkowników do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednym z portali społecznościowych, po skorzystaniu z elementów mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp. pojawi się okno informacyjne, które umożliwia użytkownikowi potwierdzenie tekstu przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mają możliwość udostępniania zawartości tej witryny i jej strony w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, bez generowania całej historii przeglądania przez operatorów tych sieci.

Ta usługa służy do uzyskania zgody na korzystanie z niektórych technologii wymaganych przez przepisy prawa. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Elementy mediów społecznościowych z Shariff

Na tej witrynie i jej stronach korzystamy z elementów sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Z reguły te elementy mediów społecznościowych można rozpoznać po odpowiednich logoch mediów społecznościowych, które się pojawiają. Aby zagwarantować ochronę danych na tej stronie, używamy tych elementów tylko w połączeniu z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja uniemożliwia elementom mediów społecznościowych, które zostały zintegrowane z tą witryną internetową, przesyłanie danych osobowych do odpowiedniego dostawcy, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy nie zostanie nawiązane, dopóki nie aktywujesz odpowiedniego elementu mediów społecznościowych, klikając przycisk powiązany (co oznacza Twoją zgodę). Gdy tylko aktywujesz element mediów społecznościowych, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową wraz z Twoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), dany dostawca będzie mógł przyporządkować wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi wyrażenie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Masz możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

Ta usługa służy do uzyskania zgody na korzystanie z niektórych technologii wymaganych przez przepisy prawa. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Facebook

Na tej stronie zintegrowaliśmy elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzyma informację potwierdzającą Twoją wizytę na tej stronie wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Lubię to na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. W związku z tym Facebook będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zaznaczamy, że jako dostawca serwisu nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 świeci a RODO i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych ( Art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udostępnianie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Z tą witryną zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te zapewnia firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Twittera. Dzięki temu Twitter otrzyma informacje o Twojej wizycie na tej stronie. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Musimy zaznaczyć, że my, dostawcy strony internetowej i jej stron, nic nie wiemy o treści przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Masz możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Z tą witryną zintegrowaliśmy funkcje publicznej platformy medialnej Instagram. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Instagrama. Dzięki temu Instagram otrzyma informację o Twojej wizycie na tej stronie.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zaznaczamy, że jako dostawca strony internetowej i jej stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez Instagram.

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za te dane przetwarzanie (art. 26 DSGVO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i przekazywania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udostępnianie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka lub Instagrama. Możesz dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych na Instagramie pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Ta strona korzysta z elementów sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę tej witryny, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje powiadomienie, że odwiedziłeś tę witrynę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” LinkedIn i jesteś w tym czasie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przypisać Twoją wizytę w tej witrynie do Twojego konta użytkownika. Zaznaczamy, że jako dostawca serwisów nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez LinkedIn.

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest

Na tej stronie korzystamy z elementów sieci społecznościowej Pinterest. Sieć jest obsługiwana przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli uzyskasz dostęp do witryny lub strony zawierającej taki element, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Podczas tego procesu element mediów społecznościowych przesyła dane dziennika na serwery Pinteresta w Stanach Zjednoczonych. Dane dziennika mogą ewentualnie obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta. Informacje obejmują również typ i ustawienia Twojej przeglądarki, dane i czas zapytania, sposób korzystania z Pinteresta i plików cookie.

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także związanych z tym praw i opcji ochrony prywatnych informacji, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych na Pinterest pod adresem: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer Tag Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookies i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza i uruchamia tylko zintegrowane za jego pośrednictwem narzędzia. Menedżer tagów Google gromadzi jednak Twój adres IP, który może być również przekazywany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są zebrane w identyfikatorze użytkownika i przypisane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ponadto Google Analytics pozwala nam między innymi rejestrować ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzenia gromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkowników (np. Pliki cookie czy odciski palców urządzenia). Zapisane przez Google informacje o korzystaniu ze strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sygnały Google

Korzystamy z Google Signals. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics rejestruje między innymi Twoją lokalizację, postęp wyszukiwania i postęp w YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających witrynę). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanych reklam za pomocą Google Signal. Jeśli masz konto Google, informacje o odwiedzających Twoją witrynę zostaną połączone z Twoim kontem Google przez Google Signal i wykorzystane do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych. Dane są również wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk wzorców online naszych użytkowników.

Przetwarzanie danych kontraktowych

Podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i wdrażamy najsurowsze postanowienia niemieckich agencji ochrony danych w pełni, korzystając z Google Analytics.

Śledzenie handlu elektronicznego w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „Śledzenie handlu elektronicznego” w Google Analytics. Za pomocą E-Commerce Tracking operator strony internetowej może analizować wzorce zakupowe odwiedzających witrynę w celu ulepszania internetowych kampanii marketingowych. W tym kontekście śledzone są informacje, takie jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki i czas od obejrzenia produktu do podjęcia decyzji o zakupie. Dane te mogą być konsolidowane przez Google w ramach identyfikatora transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia użytkownika.

Reklamy Google

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła do Google (kierowanie na słowa kluczowe). Możliwe jest również umieszczanie ukierunkowanych reklam na podstawie danych użytkownika, które posiada Google (np. Dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań; targetowanie do grupy docelowej). Jako operator strony internetowej możemy analizować te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (niespersonalizowany)

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi osadzania reklam świadczonej przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie bazują na Twoich dotychczasowych wzorcach użytkowania, a serwis nie generuje dla Ciebie profilu użytkownika. Zamiast tego usługa wykorzystuje tak zwane „informacje kontekstowe”, aby wybrać reklamy, które są publikowane do wyświetlenia. Wybrane reklamy są zatem oparte np. na Twojej lokalizacji, zawartości strony internetowej, którą odwiedzasz w danym momencie lub wyszukiwanych hasłach, których używasz. Aby dowiedzieć się więcej o wyraźnych różnicach między kierowaniem spersonalizowanym a kierowaniem, które nie zostało spersonalizowane przez Google AdSense, kliknij poniższy link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym możliwe jest przechowywanie plików cookie lub stosowanie porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia).

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Masz możliwość samodzielnego dostosowania ustawień reklamowych na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://adssettings.google.com/authenticated.

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii reklamowych Google, kliknij tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji Google Ads Remarketing. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki remarketingowi Google Ads możemy przyporządkować osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto możliwe jest powiązanie reklamowych grup docelowych generowanych za pomocą Google Ads Remarketing z urządzeniami obejmującymi funkcje Google. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych opartych na zainteresowaniach, w zależności od Twojego wcześniejszego korzystania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do Ciebie, jak również na dowolnym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze) ).

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Aby uzyskać więcej informacji i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Tworzenie grup docelowych z uzgodnieniem klientów

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi funkcję uzgadniania klientów Google Ads Remarketing. W tym celu przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli poszczególni klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoich kontach Google, wyświetlane są im dopasowane komunikaty reklamowe w sieci Google (np. YouTube, Gmail lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Z pomocą Google Conversion Tracking jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy przeanalizować, jak często klikano przyciski na naszej stronie internetowej i które produkty są przeglądane lub kupowane z określoną częstotliwością. Celem tych informacji jest sporządzenie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło nasze reklamy i jakie czynności wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam osobiście zidentyfikować użytkowników. Google jako taka wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Nie musi to jednak oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może zostać wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania wideo, YouTube będzie mógł umieścić na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie do rozpoznawania (np. pobieranie odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach dodatkowe transakcje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube, które są poza naszą kontrolą.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak YouTube obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Ta strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron w naszej witrynie, na której zintegrowano wideo Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W konsekwencji serwer Vimeo otrzyma informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Stanie się tak również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo będą przesyłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przypisywanie wzorców przeglądania do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Vimeo wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. pobieranie odcisków palców urządzeń) w celu rozpoznawania osób odwiedzających witrynę.

Korzystanie z Vimeo opiera się na naszym interesie prezentowania naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej oraz, według Vimeo, na „uzasadnionych interesach biznesowych”. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Vimeo obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Vimeo pod: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Google (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego wykorzystania czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Marketing internetowy i programy partnerskie

Programy partnerskie na tej stronie

Uczestniczymy w partnerskich programach partnerskich. W połączeniu z partnerskimi programami afiliacyjnymi reklamy firm (reklamodawców) są umieszczane na stronach internetowych innych przedsiębiorstw w sieci partnerów afiliacyjnych (wydawców). Jeśli klikniesz na jedną z tych reklam partnerskich, zostaniesz przeniesiony do promowanej oferty. Jeśli następnie zaangażujesz się w określoną transakcję (konwersję), wydawca otrzyma odpowiednią prowizję w zamian za usługę. Aby móc obliczyć kwotę prowizji, operator sieci afiliacyjnej musi być w stanie śledzić reklamę, w wyniku której zobaczyłeś ofertę i zrealizowałeś z góry określoną transakcję. Aby było to możliwe, stosowane są pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia).

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w prawidłowym obliczeniu wynagrodzenia partnera. W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Uczestniczymy w następujących programach partnerskich:

Program partnerski Amazona

Dostawcą jest Amazon Europe Core S.à.rl Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Amazon pod adresem: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Dostawcy eCommerce i usług płatniczych

Przetwarzanie danych klienta i umowy

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umowy w celu ustanowienia, uzgodnienia treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego oraz po wygaśnięciu obowiązujących ustawowych okresów archiwizacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych okresów archiwizacji.

Transfer danych po zamknięciu umów dotyczących usług i treści cyfrowych

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład w instytucji finansowej zajmującej się przetwarzaniem płatności.

Wszelkie dalsze przekazywanie danych nie może nastąpić lub nastąpi tylko w przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych. Wszelkie udostępnianie danych stronom trzecim w przypadku braku wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie może mieć miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Gdy dokonujesz u nas zakupu, Twoje dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta bankowego, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców. Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umowy) oraz w interesie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej transakcji płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim wymagana jest Twoja zgoda na określone działania, art. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie na przyszłość.

W ramach tej witryny korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal”).

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Naszywka

Dostawcą dla klientów w UE jest Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe”).

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Szczegóły można znaleźć w Polityce Prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy.

przelew natychmiastowy Sofort

Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwana dalej „Sofort GmbH”). Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast przystąpić do wypełniania naszych zobowiązań. Jeśli wybrałeś metodę płatności „Sofortüberweisung”, wyślij PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, za pomocą którego może zalogować się do Twojego konta bankowego online. Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo konta po zalogowaniu i wykonuje przelew do nas za pomocą przesłanego TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdzane są również Twoje obroty, limit kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich sald. Oprócz kodu PIN i TAN, wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz dane osobowe zostaną przesłane do Sofort GmbH. Dane dotyczące Twojej osoby to imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Twojej tożsamości ponad wszelką wątpliwość oraz do zapobieżenia próbom oszustwa. Szczegółowe informacje na temat płatności natychmiastowym przelewem bankowym można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Dostawcą tej usługi płatniczej jest paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt nad Menem (zwana dalej „giropay”).

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Polityką prywatności giropay pod adresem: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Wyłącz Google Analytics

Informacje w języku niemieckim Sprache