Политика за Поверителност

Политика за Поверителност

1. Преглед на защитата на данните

Обща информация

Следващата информация ще ви осигури лесен за навигиране преглед на това, което ще се случи с вашите лични данни, когато посетите този уебсайт. Терминът „лични данни“ включва всички данни, които могат да бъдат използвани за личната ви идентификация. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, консултирайте се с нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

Запис на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в раздел „Информация за отговорното лице (наричано „администратор“ в GDPR)“ в тази Политика за поверителност.

Как записваме вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на споделянето на вашите данни с нас. Това може да бъде например информация, която влизате в нашия формуляр за връзка.

Други данни ще бъдат записани от нашите ИТ системи автоматично или след като сте се съгласили да бъдат записани по време на посещението на вашия уебсайт. Тези данни съдържат предимно техническа информация (напр. уеб браузър, операционна система или време на достъп до сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влезете в този уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да гарантира безплатното предоставяне на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на вашите потребителски модели.

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате информация относно източника, получателите и целите на вашите архивирани лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за такова разкриване. Вие също имате право да поискате вашите данни да бъдат коригирани или изтрити. Ако сте се съгласили с обработката на данни, имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще се отрази на цялата бъдеща обработка на данни. Освен това имате право да поискате обработването на вашите данни да бъде ограничено при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентната надзорна агенция.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти, предоставени от трети страни

Има възможност вашите модели на сърфиране да бъдат анализирани статистически, когато посетите този уебсайт. Такива анализи се извършват предимно с това, което наричаме програми за анализ.

За подробна информация относно тези програми за анализ, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните по-долу.

2. Хостинг

Ние хостваме съдържанието на нашия уебсайт при следния доставчик:

Аут О'Матик

Доставчикът е Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ирландия (наричан по-долу: Aut O'Mattic). Компанията майка се намира в САЩ.

Уебхостингът включва функции, които можем да използваме, за да анализираме моделите на поведение на посетителите на нашия уебсайт. Анализът се извършва чрез Jetpack (наричан по-рано WordPress Stats). За да постигнем това, се използват технологии, които ни позволяват да разпознаваме потребителите, когато се върнат на сайта (напр. бисквитки или пръстови отпечатъци на устройства). За този анализ регистрационните файлове (референт, IP адрес, браузър и др.) се записват заедно с произхода на посетителите на уебсайта (държава, град), както и всички предприети действия (напр. кликвания, прегледи, изтегляния). Записаната информация за използването на този уебсайт се съхранява при хоста в Съединените щати. След обработка и преди архивиране вашият IP адрес винаги ще бъде анонимен.

Използваме Aut O'Mattic на основание чл. 6 (1)(f) от GDPR. Нашата компания има законен интерес да представи уебсайт, който е възможно най-надежден. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстов отпечатък на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Прехвърлянето на данни към Съединените щати се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. За подробности, моля, отидете на: https://automattic.com/de/privacy/.

Обработка на данни

Имаме сключено споразумение за обработка на данни (DPA) за използването на горепосочената услуга. Това е договор, наложен от законите за поверителност на данните, който гарантира, че те обработват лични данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с GDPR.

3. Обща информация и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на този уебсайт и неговите страници заемат много сериозно защитата на вашите лични данни. Следователно ние обработваме вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уеб сайт, ще бъде събрана много лична информация. Личните данни съдържат данни, които могат да бъдат използвани за лично идентифициране на вас. Тази декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Той също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото ви уведомяваме, че предаването на данни през интернет (т.е. чрез комуникация по електронна поща) може да бъде предразположено към пропуски в сигурността. Не е възможно напълно да защитите данните срещу достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана "администратор" в GDPR)

Контролерът за обработка на данни на този уебсайт е:

Кристофър Исак
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Бебра
Германия

Телефон: + 4915781553555
Имейл: christopher.isak@techacute.com

Администраторът е физическо или юридическо лице, което еднолично или съвместно с други взема решения относно целите и ресурсите за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Продължителност на съхранението

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-конкретен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били събрани, престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на личните ви данни (напр. периоди на съхранение по данъчно или търговско право); в последния случай заличаването ще се извърши след отпадане на тези причини.

Обща информация относно правното основание за обработка на данни на този уебсайт

Ако сте дали съгласие за обработка на данни, ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR или чл. 9 (2)(a) GDPR, ако се обработват специални категории данни съгласно чл. 9 (1) DSGVO. В случай на изрично съгласие за предаване на лични данни на трети държави, обработването на данните се основава и на чл. 49 (1)(a) от GDPR. Ако сте се съгласили със съхранението на бисквитки или с достъпа до информация във вашето крайно устройство (напр. чрез пръстови отпечатъци на устройството), обработката на данните се основава допълнително на § 25 (1) TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашите данни са необходими за изпълнение на договор или за изпълнение на преддоговорни мерки, ние обработваме вашите данни на основание чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Освен това, ако вашите данни са необходими за изпълнение на законово задължение, ние ги обработваме на основание чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR. Освен това обработката на данните може да се извършва въз основа на наш легитимен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Информация за съответното правно основание за всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на тази политика за поверителност.

Информация за трансфер на данни към САЩ и други страни извън ЕС

Освен всичко друго, ние използваме инструменти на компании, установени в Съединените щати или други от гледна точка на защитата на данните несигурни държави извън ЕС. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни може потенциално да бъдат прехвърлени в тези държави извън ЕС и да бъдат обработени там. Трябва да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, което е сравнимо с това в ЕС. Например американските предприятия имат мандат да предоставят лични данни на агенциите за сигурност и вие като субект на данни нямате никакви възможности за съдебни спорове, за да се защитите в съда. Следователно не може да се изключи, че американските агенции (напр. Тайните служби) могат да обработват, анализират и архивират за постоянно вашите лични данни за целите на наблюдението. Ние нямаме контрол върху тези дейности по обработка.

Отмяна на вашето съгласие за обработката на данни

Широка гама от транзакции за обработка на данни са възможни само при изрично съгласие. Можете също да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. Това не засяга законността на всяко събиране на данни, извършено преди оттеглянето ви.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право да се противопостави на пряката реклама (член 21 GDPR)

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6(1)(E) ИЛИ (F) GDPR, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА УНИКАЛНА СИТУАЦИЯ. ТОВА СЕ ПРИЛАГА СЪЩО ЗА ВСЯКО ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ БАЗИРА ВСЯКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, МОЛЯ, ВИЖТЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО РЕГИСТРИРАТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЗАСЕГНАТИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО СМЕ В ПОЗИЦИЯ ДА ПРЕДСТАВИМ ПРИОБРЕЖИТЕЛНА ЗАЩИТА, ДОСТОЙНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ, КОИТО НАТЕЖАВАТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ ИЛИ АКО ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА Е ИСК, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ЗАКОННИ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 1 GDPR).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ЗА ДА СЕ АНГАЖИРАТЕ В ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЗАСЕГНАТИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ТОВА СЕ ВАЖИ СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ПРЕДСТАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 2 от ОРЗД).

Право да регистрира жалба в компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на GDPR, субектите на данни имат право да регистрират жалба в надзорна агенция, по-специално в държавата-членка, в която обикновено се намират местоживеенето, местоработата си или мястото, където е възникнало предполагаемото нарушение. Правото да се регистрира жалба е в сила независимо от всички други административни или съдебни процедури, които са на разположение като правни средства.

Право на преносимост на данни

Имате право да получите данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, предадени на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

Информация за, поправяне и ликвидиране на данни

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да изискате информация относно вашите архивирани лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на вашите данни. Може също така да имате право вашите данни да бъдат коригирани или изтрити. Ако имате въпроси относно тази тема или други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Право да изискват ограничения при обработката

Имате право да изискате налагането на ограничения по отношение на обработката на Вашите лични данни. За да направите това, можете да се свържете с нас по всяко време. Правото да се иска ограничаване на обработката се прилага в следните случаи:

  • В случай, че трябва да оспорите коректността на архивираните от нас ваши данни, обикновено ще ни трябва известно време, за да потвърдим това твърдение. По време на това разследване вие ​​имате право да изискате да ограничим обработката на вашите лични данни.
  • Ако обработката на вашите лични данни е била/се извършва по незаконосъобразен начин, имате възможност да поискате ограничаване на обработката на вашите данни, вместо да изисквате изтриването на тези данни.
  • Ако ние вече не се нуждаем от вашите лични данни и се нуждаете от тях за упражняване, защита или искане на законни права, имате право да изискате ограничаване на обработването на личните ви данни, вместо да го премахнете.
  • Ако сте направили възражение по чл. 21 (1) GDPR, вашите права и нашите права ще трябва да бъдат претеглени едно спрямо друго. Докато не е установено чии интереси надделяват, Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на личните ви данни, тези данни - с изключение на тяхното архивиране - могат да бъдат обработвани само при ваше съгласие или да претендирате, упражнявате или защитавате законни права или да защитавате правата на други физически или юридически лица или за важни съображения от обществен интерес, цитирани от Европейския съюз или държава-членка на ЕС.

SSL и / или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки за покупка или запитвания, които изпращате до нас като оператор на уебсайта, този уебсайт използва или SSL, или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра превключва от „http://” да се "https://” а също и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако криптирането за SSL или TLS е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани транзакции за плащане на този уебсайт

Ако имате задължение да споделяте с нас данните Ви за плащане (например номер на сметката, ако ни давате право да дебитираме банковата си сметка), след като сте сключили договор с нас с такса, тази информация се изисква да обработва плащанията.

Платежните транзакции, използващи обичайните начини на плащане (Visa/MasterCard, дебит към вашата банкова сметка), се обработват изключително чрез криптирани SSL или TLS връзки. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра превключва от „http://” да се "https://” а също и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако комуникацията с нас е криптирана, трети страни няма да могат да четат информацията за плащане, която споделяте с нас.

Отхвърляне на нежелани електронни писма

С настоящото възразяваме срещу използването на информация за контакт, публикувана във връзка със задължителната информация, която трябва да бъде предоставена в нашето Известие за сайта, за да ни изпращате промоционални и информационни материали, които не сме изрично поискали. Операторите на този уебсайт и неговите страници си запазват изричното право да предприемат правни действия в случай на непоискано изпращане на промоционална информация, например чрез СПАМ съобщения.

4. Записване на данни на този уебсайт

Cookies

Нашите уебсайтове и страници използват това, което индустрията нарича „бисквитки“. Бисквитките са малки пакети от данни, които не причиняват никаква вреда на вашето устройство. Те или се съхраняват временно за продължителността на една сесия (сесийни бисквитки), или се архивират за постоянно на вашето устройство (постоянни бисквитки). Сесийните бисквитки се изтриват автоматично, след като прекратите посещението си. Постоянните бисквитки остават архивирани на вашето устройство, докато не ги изтриете активно или не бъдат изтрити автоматично от вашия уеб браузър.

Бисквитките могат да бъдат издадени от нас (бисквитки на първи страни) или от компании на трети страни (така наречените бисквитки на трети страни). Бисквитките на трети страни позволяват интегрирането на определени услуги на компании на трети страни в уебсайтове (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много бисквитки са технически важни, тъй като определени функции на уебсайта не биха работили без тези бисквитки (напр. функцията за пазарска количка или показването на видеоклипове). Други бисквитки могат да се използват за анализиране на потребителското поведение или за промоционални цели.

Бисквитки, които са необходими за извършване на електронни комуникационни транзакции, за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (напр. за функцията количка за пазаруване) или такива, които са необходими за оптимизирането (необходими бисквитки) на уебсайта (напр. бисквитки, които предоставят измерима информация за уеб аудиторията), се съхраняват на основание чл. 6(1)(f) GDPR, освен ако не е цитирано друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на необходимите бисквитки, за да гарантира безпроблемното и оптимизирано предоставяне на услугите на оператора. Ако е поискано вашето съгласие за съхранение на бисквитки и подобни технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на полученото съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR и § 25, ал. 1 от TTDSG); това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Имате възможност да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани при всяко поставяне на бисквитки и да разрешите приемането на бисквитки само в определени случаи. Можете също така да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или като цяло или да активирате функцията за изтриване за автоматично изтриване на бисквитки, когато браузърът се затвори. Ако бисквитките са деактивирани, функциите на този уебсайт може да бъдат ограничени.

Кои бисквитки и услуги се използват на този уебсайт можете да намерите в тази политика за поверителност.

Сървърни журнални файлове

Доставчикът на този уебсайт и неговите страници автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни лог файлове, които браузърът ни комуникира автоматично. Информацията включва:

  • Типът и версията на използвания браузър
  • Използваната операционна система
  • препращащ URL
  • Името на хоста на компютъра за достъп
  • Времето на запитването на сървъра
  • IP адресът

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се записват на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от изобразяването без технически грешки и оптимизирането на уебсайта на оператора. За да се постигне това, трябва да се записват регистрационни файлове на сървъра.

Формуляр за контакт

Ако ни изпратите запитвания чрез нашия формуляр за контакт, информацията, предоставена във формуляра за контакт, както и информацията за контакт, предоставена в него, ще бъдат съхранявани от нас, за да се справят с Вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6(1)(b) GDPR, ако Вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се извършат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия законен интерес от ефективната обработка на исканията, отправени към нас (чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR) ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не ни поискате да изтрием данните, да оттеглите съгласието си за архивиране на данни или ако целта, за която информацията се архивира, вече не съществува (напр. след като сме завърши нашия отговор на вашето запитване). Това не засяга задължителните законови разпоредби, по-специално периодите на съхранение.

Заявка по e-mail, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашата заявка, включително всички получени лични данни (име, заявка), ще се съхраняват и обработват от нас с цел обработка на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR, ако вашето запитване е свързано с изпълнение на договор или е необходимо за изпълнение на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи данните се обработват въз основа на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на запитвания, изпратени до нас (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) или въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1 )(a) GDPR), ако е получен; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, изпратени от вас чрез искания за контакт, остават при нас, докато не поискате да изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранението на данните (напр. След завършване на вашата заявка). Задължителните законови разпоредби - по-специално законоустановените периоди на запазване - остават незасегнати.

5. Социални медии

Инструмент за безопасно споделяне на eRecht24

Потребителите могат да споделят съдържанието на този уебсайт и неговите страници по начин, съвместим със закона за защита на данните в социални мрежи, като Facebook, Twitter и др. За тази цел този уебсайт използва Инструмент за безопасно споделяне на eRecht24. Този инструмент не установява директна връзка между мрежата и потребителя, докато потребителят не щракне активно върху един от бутоните. Щракването върху този бутон представлява съдържание, както е определено в чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено от потребителя по всяко време, което ще се отрази на всички бъдещи действия.

Този инструмент не прехвърля автоматично потребителски данни към операторите на тези платформи. Ако потребителят е регистриран в една от социалните мрежи, ще се появи информационен прозорец веднага щом се използват елементите на социалните медии на Facebook, Twitter и други, което позволява на потребителя да потвърди текста, преди да го изпрати.

Потребителите ни имат възможността да споделят съдържанието на този уебсайт и неговата страница по начин, съобразен със закона за защита на данните, в социалните мрежи, без да се генерират цели истории на сърфиране от операторите на тези мрежи.

Тази услуга се използва за получаване на съгласие за използване на определени технологии, изисквани от закона. Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR.

Елементи на социални медии с Shariff

Ние използваме елементи от мрежите на социалните медии на този уебсайт и неговите страници (напр. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Като правило ще можете да разпознаете тези елементи на социалните медии поради съответните лога на социалните медии, които се появяват. За да гарантираме защитата на данните на този уебсайт, ние използваме тези елементи само в комбинация с така нареченото решение „Shariff“. Това приложение не позволява елементите на социалните медии, които са интегрирани в този уебсайт, да прехвърлят лични данни към съответния доставчик веднага щом влезете в нашия уебсайт.

Директна връзка със сървъра на доставчика няма да бъде установена, докато не активирате съответния социален медиен елемент чрез щракване върху свързания бутон (което показва вашето съгласие). Веднага след като активирате елемента на социалните медии, съответният доставчик получава информацията, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако едновременно сте влезли в съответния си акаунт в социални медии (напр. Facebook), съответният доставчик ще може да присвои посещението ви на този уебсайт към вашия потребителски акаунт.

Активирането на приставката представлява декларация за съгласие, както е определено в чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG. Имате възможност да отмените това съгласие по всяко време, което ще се отрази на всички бъдещи транзакции.

Тази услуга се използва за получаване на съгласие за използване на определени технологии, изисквани от закона. Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR.

Facebook

В този уебсайт сме интегрирали елементи от социалната мрежа Facebook. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Съгласно изявлението на Facebook събраните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ и други трети страни също.

Преглед на елементите на социалните медии във Facebook е достъпен на следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ако елементът за социални медии е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Facebook. В резултат на това Facebook ще получи информация, потвърждаваща посещението ви на този уебсайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона Facebook Like, докато сте влезли във вашия акаунт във Facebook, можете да свържете съдържанието на този уебсайт към вашия Facebook профил. Следователно Facebook ще може да разпредели вашето посещение на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да подчертаем, че ние като доставчик на уебсайта не получаваме информация относно съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на Facebook на: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6 Разд. 1 лит. a GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия носим съвместна отговорност за тази обработка на данни ( чл.26 DSGVO). Съвместната отговорност е ограничена изключително до събирането на данните и препращането им към Facebook. Обработката от Facebook, която се извършва след последващото прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които имаме съвместно, са посочени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението можете да намерите на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използване на инструмента на Facebook и за безопасното за поверителност внедряване на инструмента на нашия уебсайт. Facebook отговаря за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да предявите права на субект на данни (напр. искания за информация) по отношение на обработваните от Facebook данни директно с Facebook. Ако заявите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим на Facebook.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 намлява https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Интегрирали сме функции на платформата за социални медии Twitter в този уебсайт. Тези функции се предоставят от Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия.

Ако елементът за социални медии е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Twitter. В резултат на това Twitter ще получи информация за вашето посещение на този уебсайт. Докато използвате Twitter и функцията „Re-Tweet“, уебсайтовете, които посещавате, са свързани с вашия акаунт в Twitter и се разкриват на други потребители. Трябва да отбележим, че ние, доставчиците на уебсайта и неговите страници, не знаем нищо за съдържанието на прехвърлените данни и използването на тази информация от Twitter. За повече подробности, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Twitter на: https://twitter.com/en/privacy.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Имате възможност да нулирате настройките си за защита на данните в Twitter в настройките на акаунта на https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Ние сме интегрирали функции на публичната медийна платформа Instagram в този уебсайт. Тези функции се предлагат от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Ако елементът на социалните медии е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Instagram. В резултат на това Instagram ще получи информация за вашето посещение на този уебсайт.

Ако сте влезли във вашия акаунт в Instagram, можете да щракнете върху бутона Instagram, за да свържете съдържание от този уебсайт към вашия профил в Instagram. Това позволява на Instagram да разпредели вашето посещение на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайта и неговите страници нямаме никаква информация за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Instagram.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook или Instagram, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия носим съвместна отговорност за тези данни обработка (чл. 26 DSGVO). Съвместната отговорност е ограничена изключително до събирането на данните и препращането им към Facebook или Instagram. Обработката от Facebook или Instagram, която се извършва след последващото прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които имаме съвместно, са посочени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението можете да намерите на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използване на инструмента Facebook или Instagram и за безопасното за поверителност внедряване на инструмента на нашия уебсайт. Facebook отговаря за сигурността на данните на продуктите на Facebook или Instagram. Можете да предявите права на субект на данни (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook или Instagram директно с Facebook. Ако заявите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим на Facebook.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 намлява https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

За повече информация по този въпрос, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Instagram на адрес: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Този уебсайт използва елементи от мрежата LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия.

Всеки път, когато отворите страница от този уебсайт, която съдържа елементи на LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn е уведомен, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона „Препоръчай“ на LinkedIn и по това време сте влезли във вашия акаунт в LinkedIn, LinkedIn ще бъде в състояние да разпредели вашето посещение на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайтовете нямаме никаква информация за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от LinkedIn.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6 (1) (a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

За допълнителна информация по този въпрос, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на LinkedIn на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest

Ние използваме елементи от социалната мрежа Pinterest на този уебсайт. Мрежата се управлява от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Ако получите достъп до сайт или страница, която съдържа такъв елемент, вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Pinterest. По време на този процес елементът на социалните медии прехвърля регистрационни данни към сървърите на Pinterest в Съединените щати. Регистрационните данни може евентуално да включват вашия IP адрес, адреса на уебсайтовете, които сте посетили, които също съдържат функции на Pinterest. Информацията включва също вида и настройките на вашия браузър, данните и часа на запитването, как използвате Pinterest и бисквитките.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6 (1) (a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

За повече информация относно целта, обхвата и продължаващото обработване и използване на данните от Pinterest, както и вашите свързани права и опции за защита на личната ви информация, моля, направете справка с информацията за поверителност на данните на Pinterest на: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Инструменти за анализ и реклама

Мениджър на маркери на Google

Ние използваме Google Tag Manager. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия

Мениджърът на маркери на Google е инструмент, който ни позволява да интегрираме инструменти за проследяване или статистика и други технологии на нашия уебсайт. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не съхранява бисквитки и не извършва независими анализи. Той само управлява и изпълнява инструментите, интегрирани чрез него. Google Tag Manager обаче събира вашия IP адрес, който също може да бъде прехвърлен на компанията майка на Google в Съединените щати.

Google Tag Manager се използва на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от бързото и лесно интегриране и администриране на различни инструменти на неговия уебсайт. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстов отпечатък на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Google Analytics

Този уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Analytics позволява на оператора на уебсайта да анализира моделите на поведение на посетителите на уебсайта. За тази цел операторът на уебсайта получава различни потребителски данни, като посетени страници, време, прекарано на страницата, използваната операционна система и произхода на потребителя. Тези данни се обобщават в потребителско име и се присвояват на съответното крайно устройство на посетителя на уебсайта.

Освен това Google Analytics ни позволява да записваме движенията и кликванията на мишката и превъртането, наред с други неща. Google Analytics използва различни подходи за моделиране, за да увеличи събраните набори от данни и използва технологии за машинно обучение при анализа на данни.

Google Analytics използва технологии, които извършват разпознаване на потребителя с цел анализиране на моделите на поведение на потребителя (напр. бисквитки или пръстов отпечатък на устройството). Информацията за използването на уебсайта, записана от Google, по правило се прехвърля на сървър на Google в Съединените щати, където се съхранява.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Приставка за браузър

Можете да предотвратите записването и обработката на вашите данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

За повече информация относно обработката на потребителски данни от Google Analytics, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Сигнали

Ние използваме Google Signals. Всеки път, когато посетите нашия уебсайт, Google Analytics записва, наред с други неща, вашето местоположение, напредъка на вашето търсене и напредъка в YouTube, както и демографски данни (данни за посетителите на сайта). Тези данни могат да се използват за персонализирано рекламиране с помощта на Google Signal. Ако имате акаунт в Google, информацията за посетителите на вашия сайт ще бъде свързана с вашия акаунт в Google от Google Signal и ще се използва за изпращане на персонализирани промоционални съобщения. Данните се използват и за съставяне на анонимни статистически данни за онлайн моделите на нашите потребители.

Обработка на данни по договор

Изпълнихме договор с Google за обработка на данни и прилагаме стриктно разпоредбите на германските агенции за защита на данните в пълна степен, когато използваме Google Analytics.

Google Анализ за проследяване на електронната търговия

Този уебсайт използва функцията „Проследяване на електронната търговия“ на Google Анализ. С помощта на E-Commerce Tracking операторът на уебсайта е в състояние да анализира моделите на покупки на посетителите на уебсайта с цел подобряване на онлайн маркетинговите кампании на оператора. В този контекст се проследява информация като направените поръчки, средните стойности на поръчките, разходите за доставка и времето от разглеждане на продукта до вземане на решение за покупка. Тези данни могат да бъдат консолидирани от Google под идентификатор на транзакция, който е присвоен на съответния потребител или устройството на потребителя.

Google обяви

Операторът на уебсайта използва Google Ads. Google Ads е онлайн промоционална програма на Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Ads ни позволява да показваме реклами в търсачката на Google или на уебсайтове на трети страни, ако потребителят въведе определени думи за търсене в Google (насочване по ключови думи). Също така е възможно да се поставят насочени реклами въз основа на потребителските данни, с които Google разполага (напр. данни за местоположение и интереси; насочване към целева група). Като оператор на уебсайта, ние можем да анализираме тези данни количествено, например като анализираме кои думи за търсене са довели до показването на нашите реклами и колко реклами са довели до съответните кликвания.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy/frameworks намлява https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (не персонализиран)

Този уебсайт използва Google AdSense, услуга за вграждане на реклами, предоставена от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Използваме Google AdSense в „неперсонализиран“ режим. За разлика от персонализирания режим, рекламите не се основават на вашите предишни потребителски модели и услугата не генерира потребителски профил за вас. Вместо това услугата използва така наречената „контекстна информация“, за да избере рекламите, които са публикувани за преглед. По този начин избраните реклами се базират например на вашето местоположение, съдържанието на уебсайта, който посещавате в момента, или думите за търсене, които използвате. За да научите повече за отделните разлики между персонализираното насочване и насочването, което не е персонализирано от Google AdSense, моля, кликнете върху следната връзка: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Моля, имайте предвид, че ако Google Adsense се използва в неперсонализиран режим, е възможно да се съхраняват бисквитки или да се използват сравними технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройството).

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Имате опцията за автоматично регулиране на рекламните настройки в потребителския си акаунт. За да направите това, моля, кликнете върху връзката, предоставена по-долу, и влезте в системата: https://adssettings.google.com/authenticated.

За повече информация относно рекламните технологии на Google, моля, кликнете тук: https://policies.google.com/technologies/ads намлява https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ремаркетинг на Google Ads

Този уебсайт използва функциите на Google Ads Remarketing. Доставчикът на тези решения е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С Google Ads Remarketing можем да присвоим хората, които взаимодействат с нашето онлайн предложение, към конкретни целеви групи, за да им показваме впоследствие реклама въз основа на интереси в рекламната мрежа на Google (ремаркетинг или повторно насочване).

Освен това е възможно да се свържат рекламните целеви групи, генерирани с Google Ads Remarketing, с устройство, включващо функциите на Google. Това прави възможно показването на базирани на интереси персонализирани рекламни съобщения, в зависимост от вашето предишно използване и модели на сърфиране на устройство (напр. мобилен телефон) по начин, съобразен с вас, както и на всяко от вашите устройства (напр. таблет или компютър ).

Ако имате акаунт в Google, имате възможност да възразите срещу персонализираната реклама на следния линк: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За допълнителна информация и съответните разпоредби за защита на данните, моля, консултирайте се с Политиките за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Формиране на целеви групи с помирение на клиенти

За формирането на целеви групи ние използваме, наред с други неща, функцията за съгласуване на клиенти на Google Ads Remarketing. За да постигнем това, ние прехвърляме определени клиентски данни (напр. имейл адреси) от нашите списъци с клиенти към Google. Ако съответните клиенти са потребители на Google и са влезли в своите акаунти в Google, съответстващи рекламни съобщения в мрежата на Google (напр. YouTube, Gmail или в търсачка) се показват, за да могат да ги видят.

Google проследяване на реализациите

Този уебсайт използва Google Conversion Tracking. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С помощта на Google Conversion Tracking ние сме в състояние да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например, можем да анализираме колко често кои бутони на нашия уебсайт са кликнати и кои продукти се преглеждат или купуват с определена честота. Целта на тази информация е да се състави статистика за реализациите. Научаваме колко потребители са кликнали върху нашите реклами и какви действия са извършили. Не получаваме никаква информация, която би ни позволила да идентифицираме лично потребителите. Google като такъв използва бисквитки или подобни технологии за разпознаване за целите на идентификацията.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За повече информация относно Google Conversion Tracking, моля, прегледайте политиката на Google за защита на данните на: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Приставки и инструменти

YouTube с разширена интеграция за защита на данните

Нашият уебсайт вгражда видеоклипове от уебсайта YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Ние използваме YouTube в разширения режим за защита на данните. Според YouTube този режим гарантира, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди да гледат видеоклипа. Въпреки това, това не означава непременно, че споделянето на данни с партньори в YouTube може да бъде изключено в резултат на разширения режим на защита на данните. Например, независимо дали гледате видеоклип, YouTube винаги ще установи връзка с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага след като започнете да възпроизвеждате видеоклип от YouTube на този уебсайт, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, докато посещавате нашия сайт, вие разрешавате на YouTube директно да разпредели вашите модели на сърфиране към вашия личен профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това, след като започнете да възпроизвеждате видеоклип, YouTube ще може да постави различни бисквитки на вашето устройство или сравними технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройството). По този начин YouTube ще може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Освен всичко друго, тази информация ще се използва за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството за потребителя на сайта и предотвратяване на опити за извършване на измами.

При определени обстоятелства може да се задействат допълнителни транзакции за обработка на данни, след като сте започнали да възпроизвеждате видеоклип в YouTube, които са извън нашия контрол.

Използването на YouTube се основава на нашия интерес да представяме нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6(1)(f) GDPR, това е легитимен интерес. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстов отпечатък на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация за това как YouTube обработва потребителски данни, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на YouTube в: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Този уебсайт използва приставки на видео портала Vimeo. Доставчикът е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Ню Йорк, Ню Йорк 10011, САЩ.

Ако посетите една от страниците на нашия уебсайт, в която е интегриран видеоклип на Vimeo, ще бъде установена връзка със сървърите на Vimeo. В резултат на това сървърът на Vimeo ще получи информация кои от нашите страници сте посетили. Освен това Vimeo ще получи вашия IP адрес. Това ще се случи и ако не сте влезли във Vimeo или нямате акаунт във Vimeo. Информацията, записана от Vimeo, ще бъде предадена на сървъра на Vimeo в Съединените щати.

Ако сте влезли в акаунта си във Vimeo, вие давате възможност на Vimeo директно да разпределя моделите ви на сърфиране в личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си във Vimeo.

Vimeo използва бисквитки или подобни технологии за разпознаване (напр. пръстов отпечатък на устройството), за да разпознава посетителите на уебсайта.

Използването на Vimeo се основава на нашия интерес да представяме нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6(1)(f) GDPR, това е легитимен интерес. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстов отпечатък на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия и, според Vimeo, на „легитимни бизнес интереси“. Подробности можете да намерите тук: https://vimeo.com/privacy.

За повече информация за това как Vimeo борави с потребителските данни, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на Vimeo в: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (локално вграждане)

Този уебсайт използва така наречените Google Fonts, предоставени от Google, за да гарантира еднаквото използване на шрифтовете на този сайт. Тези шрифтове на Google са локално инсталирани, така че да не се установява връзка със сървърите на Google във връзка с това приложение.

За повече информация относно Google Fonts, моля, следвайте тази връзка: https://developers.google.com/fonts/faq и се консултирайте с Декларацията за поверителност на данните на Google под: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Онлайн маркетинг и партньорски програми

Партньорски програми на този уебсайт

Участваме в афилиейт партньорски програми. Във връзка с афилиейт партньорски програми, реклами на фирми (рекламодатели) се поставят на уебсайтове на други предприятия в рамките на афилиейт партньорската мрежа (издател). Ако щракнете върху една от тези партньорски реклами, ще бъдете прехвърлени към популяризираната оферта. Ако впоследствие се ангажирате с определена транзакция (преобразуване), издателят ще получи съответната комисионна в замяна на услугата. За да може да изчисли сумата на комисионната, операторът на партньорската мрежа трябва да е в състояние да проследи рекламата, която е довела до това, че сте видели офертата и сте завършили предварително дефинираната транзакция. За да стане това възможно, се използват бисквитки или сравними технологии за разпознаване (напр. пръстов отпечатък на устройството).

Данните се съхраняват и анализират на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от правилното изчисляване на своето партньорско възнаграждение. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстов отпечатък на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Ние участваме в следните партньорски програми:

Партньорска програма на Amazon

Доставчикът е Amazon Europe Core S.à.rl За подробности, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Amazon на: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Електронна търговия и доставчици на платежни услуги

Обработка на клиентски и договорни данни

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за клиенти и договори за установяване, подреждане на съдържанието и промяна на нашите договорни отношения. Данните с лични препратки към използването на този уебсайт (данни за използването) ще бъдат събирани, обработвани и използвани само ако това е необходимо, за да позволи на потребителя да използва нашите услуги или е необходимо за целите на таксуването. Правното основание за тези процеси е чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR.

Събраните клиентски данни се изтриват след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията и след изтичане на всички съществуващи законови периоди за архивиране. Това не засяга законово установените периоди на архивиране.

Прехвърляне на данни при сключване на договори за услуги и цифрово съдържание

Споделяме лични данни с трети страни само ако това е необходимо във връзка с обработката на договора; например с финансовата институция, натоварена с обработката на плащанията.

Всяко по-нататъшно прехвърляне на данни няма да настъпи или ще възникне само ако изрично сте се съгласили с прехвърлянето. Всяко споделяне на данните ви с трети страни при липса на изрично съгласие, например с рекламна цел, няма да се случи.

Основание за обработка на данните е чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или за преддоговорни действия.

Платежни услуги

Ние интегрираме платежни услуги на трети страни на нашия уебсайт. Когато правите покупка от нас, вашите данни за плащане (напр. име, сума на плащането, данни за банкова сметка, номер на кредитна карта) се обработват от доставчика на платежни услуги за целите на обработката на плащането. За тези транзакции се прилагат съответните договорни разпоредби и разпоредби за защита на данните на съответните доставчици. Използването на доставчиците на платежни услуги се основава на чл. 6, параграф 1, буква b) от GDPR (обработка на договор) и в интерес на гладка, удобна и сигурна платежна транзакция (чл. 6, параграф 1, буква f) от GDPR). Доколкото се иска вашето съгласие за определени действия, чл. 6(1)(a) GDPR е правното основание за обработка на данни; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време за в бъдеще.

Ние използваме следните платежни услуги/доставчици на платежни услуги в обхвата на този уебсайт:

PayPal

Доставчикът на тази платежна услуга е PayPal (Европа) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричано по-долу „PayPal“).

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Нашивка

Доставчикът за клиенти в рамките на ЕС е Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу „Stripe“).

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://stripe.com/de/privacy намлява https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Подробности можете да намерите в Политиката за поверителност на Stripe на следната връзка: https://stripe.com/de/privacy.

незабавен трансфер Sofort

Доставчикът на тази платежна услуга е Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен, Германия (наричан по-долу „Sofort GmbH“). С помощта на процедурата „Sofortüberweisung“ получаваме потвърждение за плащане от Sofort GmbH в реално време и можем незабавно да започнем да изпълняваме задълженията си. Ако сте избрали метода на плащане „Sofortüberweisung“, моля, изпратете ПИН и валиден TAN на Sofort GmbH, с които може да влезе във вашата онлайн банкова сметка. Sofort GmbH автоматично проверява баланса на вашата сметка след влизане и извършва превода към нас с помощта на TAN, който сте изпратили. След това незабавно ни изпраща потвърждение на транзакцията. След като влезете, вашият оборот, кредитният лимит на овърдрафта и наличието на други сметки и техните салда също се проверяват автоматично. В допълнение към PIN и TAN, въведените от вас данни за плащане, както и лични данни ще бъдат предадени на Sofort GmbH. Данните за Вашето лице са име и фамилия, адрес, телефонен номер(а), имейл адрес, IP адрес и евентуално други данни, необходими за обработка на плащанията. Предаването на тези данни е необходимо, за да се определи вашата самоличност без съмнение и за предотвратяване на опити за измама. За подробности относно плащане с незабавен банков превод, моля, вижте следните връзки: https://www.sofort.de/datenschutz.html намлява https://www.klarna.com/sofort/.

Giropay

Доставчикът на тази платежна услуга е paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Франкфурт на Майн (наричана по-долу „giropay“).

За подробности, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на giropay на адрес: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Деактивирайте Google Анализ

Информация в Deutsch Sprache